Share code get link mp4 các server Google (Picasa, Photos, Drive)

Đây không phải code của mình tự viết ra, mà mình edit lại từ nhiều code có sẵn trên mạng. Các bạn vào link sau copy code lưu thành 1 file php nhé   1. Server photos.google.com Code: https://github.com/Kai0205/Get-link-server-Google/blob/master/photos-google-com.php Link dự phòng: http://pastebin.com/hKYjTCFv Cách sử dụng: Upload code lên host …

Read More »